WerkgeversAdvocaat

Uw partner in Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

030 - 3030 059 (Utrecht)
020 - 3030 200 (Amsterdam)

Ma t/m vr tot 21:00 uur. Za tot 17:00 uur.

dé advocaat voor werkgevers

Stel hier direct uw vraag >

mei 17, 2011

Incasso/ Ondernemingsrecht: Beslag Advocaat

Incasso/ Ondernemingsrecht: beslag advocaat

Als u uw vordering door de rechter wordt toegewezen is uw vordering nog niet door de schuldenaar betaald. Beslag (laten leggen) is in de praktijk een zeer nuttig incasso-instrument.

Conservatoir beslag wordt gelegd voordat de rechter over uw vordering of verzoekschrift heeft beslist, executoriaal beslag wordt gelegd voor een door de rechter reeds toegewezen vordering of verzoek.

Conservatoir beslag en executoriaal beslag worden gelegd op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Denk daarbij aan derdenbeslag zoals loonbeslag, beslag op bankrekeningen of op vorderingen van de schuldenaar op een opdrachtgever, beslag op onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden, schepen en vliegtuigen,  beslag op roerende zaken zoals auto’s en inventaris. Ook beslag op aandelen/ effecten is mogelijk. Uiteraard zijn er veel meer vermogensbestanddelen waarop u beslag kunt leggen en zijn naast verhaalsbeslagen ook reële beslagen (tot afgifte of tot levering) mogelijk.

Voor beslag gelden strikte  formele eisen en korte termijnen. Als conservatoir beslag wordt gelegd voor een vordering moet (meestal met een dagvaarding of verzoekschrift) op tijd de eis in de hoofdzaak worden ingesteld omdat het beslag anders niet in stand blijft.  Zie over de gang van zaken in dagvaardingsprocedures: Uitleg verloop van bodemprocedures bij de rechtbank/ kantonrechter.

De rechter is beslagverzoeken strenger gaan toetsen. Een beslag heeft voor de schuldenaar immers grote gevolgen. Een goede onderbouwing van het beslagverzoek door een gespecialiseerd advocaat is daarom van groot belang.

Beslag bij koopovereenkomst woning/ onroerend goed

Beslag wordt vaak gelegd in verband met de verkoop van woningen. Voor beslag onder de notaris en beslag onder de koper gelden bijzondere regels, met name als de koopovereenkomst is ingeschreven in het Kadaster.  Conservatoir beslag onder de koper op de koopprijs werd tot oktober 2010 niet mogelijk geacht als de koopovereenkomst op het moment van beslag leggen was ingeschreven bij het Kadaster. Inmiddels zijn de mogelijkheden voor het leggen van beslag op de koopprijs onder kopers van een onroerende zaak verruimd. In het arrest van de Hoge Raad van 8 oktober 2010, RvdW 2010/ 1166 (LJN BN 1251) bepaalde de Hoge Raad:

Met de in art. 7:3 BW neergelegde, ook wel als ‘Vormerkung’ aangeduide, rechtsfiguur is beoogd de koper van een registergoed tijdelijk (gedurende zes maanden na de inschrijving van de koop) bescherming te bieden in zijn recht op daadwerkelijke nakoming van de koopovereenkomst. De voor de bescherming van het persoonlijk recht van de koper op onbelaste verkrijging noodzakelijk geachte zakelijke werking van de inschrijving van de koop heeft de wetgever nauwkeurig omschreven door in het derde lid van art. 7:3 onder de letters a tot en met g precies te bepalen welke rechtsfeiten niet tegen de koper kunnen worden ingeroepen (vgl. HR 6 februari 2009, nr. 07/12643, LJN BG5850, NJ 2009/344). De daarin gegeven opsomming van rechtsfeiten is limitatief, gelet op de formulering van dit artikellid, het uitzonderingskarakter van de bepaling waarvan het onderdeel uitmaakt en de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.4 aangehaalde passage uit het Verslag van een schriftelijk overleg, Kamerstukken II 2000–2001, 23 095, nr. 10, blz. 30. Tot die opsomming behoort niet het hier aan de orde zijnde, blijkens de parlementaire geschiedenis door de wetgever onder ogen geziene geval van derdenbeslag onder de koper op de koopsom. Het middel treft derhalve doel, hoezeer ook in een dergelijk beslag een hindernis gelegen kan zijn voor de effectuering van het recht van de koper op daadwerkelijke nakoming van de koopovereenkomst.

Beslag onder de koper op de koopprijs is sinds dit arrest vaker mogelijk.

Kosten van beslag

Het griffierecht voor een beslagrekest bedraagt voor natuurlijke personen (ook voor eenmanszaken)  € 267,–. Voor rechtspersonen bedraagt het griffierecht € 575,–. Daarnaast zijn advocaatkosten en deurwaarderskosten verschuldigd.

Onterecht beslag

Het leggen van conservatoir beslag is inmiddels gecompliceerder dan vroeger. Sinds de nieuwe Beslagsyllabus moet het geschil waarvoor beslag wordt gelegd zo volledig mogelijk worden omschreven voordat de rechtbank (de Voorzieningenrechter) toestemming geeft voor het leggen van beslag. Ook op het standpunt van de tegenpartij moet in het beslagverzoekschrift (ook wel beslagrekest genoemd) worden ingegaan. De rechter laat partijen ook vaker op zitting verschijnen voordat op een beslagverzoek wordt beslist. Schakel dus een gespecialiseerd advocaat in als u beslag wilt leggen of beslag wilt aanvechten. De partij die het met een gelegd conservatoir beslag niet eens is kan de schuldeiser of zijn advocaat tot opheffing van het beslag sommeren en vervolgens bij de rechter in kort geding opheffing van het beslag vorderen. Een kort geding tot opheffing van een conservatoir beslag slaagt alleen in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als de schuldenaar voldoende vervangende zekerheid stelt zoals een (deugdelijke) bankgarantie. Uiteraard moet het beslag ook worden opgeheven indien de volledige vordering van de schuldeiser betaald is. De beslaglegger is aansprakelijk voor door de schuldeiser geleden schade als het beslag onrechtmatig is. Tegen een onterecht executoriaal beslag kan een executie-kort geding worden gestart.

Beslag en faillissement

In geval van faillissement vervallen gelegde beslagen. Als uw tegenpartij op omvallen staat werkt beslag vaak alleen kostenverhogend.

Meer informatie over beslag

Overweegt u beslag te leggen of is bij u beslag gelegd? Neem vrijblijvend contact op met Advocatenkantoor Both (030-3030059) voor een eerste telefonisch juridisch advies/ offerte.

Werkgeversadvocaat.nl email hidden; JavaScript is required

Advocaten Utrecht
T 030-3030 059
    Advocaten Amsterdam 
T 020-3030 200

U kunt ook het contactformulier gebruiken.